สุษม ศุภนิตย์.

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on marketing / สุษม ศุภนิตย์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 183 หน้า : ภาพประกอบ.

9742880417


การตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT920 / .ส754

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544