ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

คำอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 229 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำราและสื่อการสอน / คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . - โครงการตำราและสื่อการสอน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์) .

9742880891


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K4460.4 / .ศ74 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544