ภาวินีย์ บางจั่น.

ความคิดเห็นของแหล่งข่าวและนักข่าวสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีต่อการให้และรับของขวัญปีใหม่ / ภาวินีย์ บางจั่น. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 50, [15] แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต.


จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.
แหล่งข่าว

PN4756 / .ภ656

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544