ความเป็นไทย/ความเป็นไท. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547. - 11, 186 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารทางวิชาการ ; ลำัดับที่ 38 . - เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ; ลำัดับที่ 38. .

หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 2 เรื่องชาติและชาติพันธุ์ : วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 26-28 มีนาคม 2546.

9749204468


ชาวไท.
ชาวพวน -- ไทย.
ชาวไท -- เวียดนาม.
ชาวอาหม.

DS523.4.ท9 / ค56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544