สมปอง เลิศอาภานนท์, 2499-

เหตุสุดวิสัยในทางแพ่ง : ศึกษากรณีการปรับใช้กับความรับผิดเพื่อละเมิด = Force majeure in civil law : in case study of tort liability / โดย สมปอง เลิศอาภานนท์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 11, 166 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743689745


ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.
เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) -- ไทย.
ความรับผิด (กฎหมาย)
ละเมิด.
เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง)

KPT839 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544