สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 / [รวบรวมโดย] สมชัย ฑีฆาอุตมากร. - กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2547. - 2 เล่ม.

ล. 1. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ -- ล. 2. ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท.

9749229479 9749234219


กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.
กฎหมายธุรกิจ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT920 / .ส426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544