ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ = Introduction to radio and television / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - ฉบับปรับปรุง. - [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9746451499 9746451502


การกระจายเสียงทางวิทยุ.
โทรทัศน์.

HE8689.4 / .ส7 2545

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455