ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ = Introduction to radio and television / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - ฉบับปรับปรุง. - [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9746451499 9746451502


การกระจายเสียงทางวิทยุ.
โทรทัศน์.

HE8689.4 / .ส7 2545

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)