วนิดา แสงสารพันธ์.

หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน = Mass media laws / วนิดา แสงสารพันธ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 236 หน้า.

9742881014 9742883327 (2548)


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

PN4748 / .ว363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544