พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 : พร้อมกฎกระทรวง, คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ข้อกำหนดกรมตำรวจ ข้อบังคับพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 247 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9742880565


กฎหมายจราจร -- ไทย.

KPT3448.ก28 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544