สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. - 69 หน้า.


ผู้ตรากฎหมาย -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT2528 / .ส633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544