ทิวารัตน์ ลาภวิไล.

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Chile FTA, US-Singapore FTA และ US-Australia FTA / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิลัยวรรณ ; สิทธิกร นิพภยะ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2547. - 97 หน้า. - เอกสารข้อมูล ; หมายเลข 3 . - เอกสารข้อมูล (โครงการ WTO Watch) ; หมายเลข 3. .

9749252713


ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
การค้าเสรี -- สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

KF6665 / .ท65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544