วิลาส สุวี.

ตารางชีพรายจังหวัดของประเทศไทย = Life table by province of Thailand / คณะผู้จัดทำ วิลาส สุวี, ปรียา มิตรานนท์, สุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547. - 109 หน้า : ภาพประกอบ.

9743386653


การคาดหมายคงชีพ -- ไทย.
อัตราการตาย -- ไทย.

HB1474.55.ก3 / ว64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544