ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ์ ประชาธรรม / นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - ix, 215 หน้า : ภาพประกอบ.

การสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่12 ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9741331347


ประชาธิปไตย -- ไทย -- การประชุม
สิทธิพลเมือง -- ไทย -- การประชุม
ขบวนการสังคม -- ไทย -- การประชุม

JQ1745 / .จ75

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)