วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. - พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 11, 265 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ 2550, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 19 2552.

9745719099 9789749900031 (2550) 9789749900031 (2552)


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.

HB180 / .ว575 2547

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)