พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547. - 5, 14 หน้า : ภาีพประกอบ.


ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย.

KPT2978.4.ก312546ก4 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544