พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. - พิมพ์ครั้งที่ 13, ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : โกสินทร์, 2547. - 396 หน้า.

9749256670


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN4748 / .พ62 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544