ประมวล จันทร์ชีวะ.

การประกันภัยทางทะเล = Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. - ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. - 315 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9743840648


ประกันภัยทางทะเล.
ประกันภัยทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

K1226 / .ป46

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)