บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-

กฎหมายอาญา 3 (ภาคความผิดและภาคลหุโทษ) แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน. - ฉบับพิมพ์ที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2547. - 477 หน้า.

9741102135


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ความผิดลหุโทษ) -- ไทย.

KPT3878 / .บ723 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544