รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2545) / คณะผู้จัดทำ นิพนธ์ ฮะกีมี ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547. - ก-ฌ, 792 หน้า.

9749771222


ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840.ก49 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544