โกศล ฉันธิกุล.

กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ = International trade : law and practice / โกศล ฉันธิกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

9742880751


การค้าระหว่างประเทศ.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.

K1005 / .ก95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544