สิทธิชาวบ้าน. ตอน ครอบครัวลุงมี / ครอบครัวลุงมี โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. - นนทบุรี : กรม, 2546. - 126 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: สิทธิชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. ตอน ครอบครัวลุงมี.


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
กฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะ

KPT2460 / .ส625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544