ทัศนีย์ ปุวรัตน์, 2505-

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ : กรณีศึกษา : ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ทัศนีย์ ปุวรัตน์. - [เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทบาลัยเชียงใหม่, 2547. - ก-ข, 158 แผ่น : ภาพประกอบ.

9746564153


สิทธิพลเมือง -- ไทย
การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

KPT2460 / .ท65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544