คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแ้ย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม = Conflict of interests / บรรณาธิการ สีมา สีมานันท์. - นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2547. - 60 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ผลประโยชน์ขัดกัน -- ไทย.
ผลประโยชน์สาธารณะ -- ไทย.

HM1121 / .ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544