พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2497 ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 245 หน้า.

9742881383


การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อสังหาริมทรัพย์ -- การประเมินราคา -- ไทย.

KPT659.ก28 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544