ชาริณี โค้วธนพานิช, 2520-

การประเมินราคาที่ดินและโรงเรือนเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี = The appraisals of land and buildings for tax assessment / โดย ชาริณี โค้วธนพานิช. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 8, 147 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749722256


การประเมินภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3671 / .ช64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544