พิมพ์ชนก แก้วละเอียด.

มาตรการสุขอนามัยกับอุตสาหกรรมไก่ของไทย = Sanitary measures and industry chicken of Thailand / โดย พิมพ์ชนก แก้วละเอียด. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 6, 154 หน้า.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995)


การเจือปนอาหารและการตรวจสอบ -- กฎหมายและะเบียบข้อบังคับ.
อุตสาหกรรมไก่ -- ไทย.

K3631 / .พ643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544