อนุสรณ์ พิชัยพลากร.

สถานะในทางกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง = Legal status of representatives in relation to political party / โดย อนุสรณ์ พิชัยพลากร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 6, 71 หน้า.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ผู้ตรากฎหมาย -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.

KPT2528 / .อ375

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544