กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์.

ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.-- : ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายสหประชาชาติ / โดย กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์. - นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกกล้า, 2546. - 266 หน้า. - เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 8 .

9744490616


สภาการเกษตรแห่งชาติ--กฎและระเบียบปฏิบัติ.


กฎหมายการเกษตร -- ไทย.

KPT3296 / .ก96

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544