คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546. - 2 เล่ม.

ล. 1. รายงานการวิจัย -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.

9749128087 9749137477


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- อังกฤษ.
การกระทำในทางปกครอง -- ฝรั่งเศส.

KPT2735 / .ค363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544