กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. - กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547. - 7, 420 หน้า.

9747629666


ความรับผิดของราชการ -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.

KPT2840 / .ก925

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544