แถมสิน รัตนพันธ์ุ, 2472-

ลึก (ไม่) ลับกับลัดดา / แถมสิน รัตนพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2547. - 391 หน้า.

9749785061

PL4209.ถ84ก14 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544