พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 46 หน้า.

9742881626


นักกายภาพบำบัด -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT3107.ก312547ก4 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544