พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : พร้อมทั้งประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547. - 47, 31 หน้า : ภาพประกอบ.


สัญญาซื้อขายล่วงหน้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT926.2.ล62ก3 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544