รัตนา บุญมัธยะ.

การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้ำโขง : กรณีสหภาพพม่า / รัตนา บุญมัธยะ, สุภา วิตตาภรณ์, ปริญญาภรณ์ พรมดวง. - [ขอนแก่น] : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. - ก-จ, 62 หน้า.

9746660497


กลุ่มชาติพันธุ์ -- พม่า.


พม่า -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

GN635.พ46 / ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544