สานสรรค์ความรู้สู่เกษตรยั่งยืน : งานวิจัยที่ดำเนินการโดยเกษตรกร องค์กรชุมชน และภาคี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน / [รวบรวม]และเรียบเรียงโดย ชลิตา บัณฑุวงศ์. - นนทบุรี : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2547. - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

รายงานผลการอภิปรายและสัมมนาในงานสมัชชาวิชาการชาวบ้านเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

9749255925


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย -- การประชุม
การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- การประชุม

S471.ท9 / ง635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544