มงคล แสงอรุณ.

รวมย่อฎีกาต่อสู้คดีแพ่ง : รวมย่อหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาศาลฎีกา ... / รวบรวม[และเรียบเรียง] โดย มงคล แสงอรุณ, มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอเชียคิท แพ็คพริ้นท์ จำักัด, 2548. - 359 หน้า.

9749277449


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ

KPT1710 / .ม224

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544