โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่องนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ; สุรัสวดี เทพสันต์ ผู้ช่วยวิจัย. - [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - 2 เล่ม.


นโยบายของรัฐ -- ไทย.
ผลงานรัฐบาล -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / ส94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544