ดวงฤทัย อุปมา.

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน : กรณีศึกษาพนักงานรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยเอกชนแห่งหนึ่ง = The relationship between employees' job characteristics and job involvement : a case study in a non-life insurance company / Relationship between employees' job characteristics and job involvement : a case study in a non-life insurance company โดย ดวงฤทัย อุปมา. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 8, 107 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยส่วนบุคคล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.


การทำงาน -- แง่จิตวิทยา.
การออกแบบงาน.
ความพอใจในการทำงาน -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

BF481 / .ด524

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544