สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2501-

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / ผู้เขียน สายันต์ ไพรชาญจิตร์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการโบราณคดีชุมชน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 304, 37 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9744460163


การพัฒนาชุมชน -- ไทย.
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การคุ้มครอง -- ไทย.

HN700.592.พ6 / ส573

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544