ดวงพร คำนูณวัฒน์.

ชุบชีวิตหอกระจายข่าวสารด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม / ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคณะ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2548. - 42 หน้า : ภาพประกอบ. - สร้างสรรค์ปัญญา. ชุดนโยบายสาธารณะ ; ลำดับที่ 12 .

9749666496


สื่อมวลชนในการพัฒนาชุมชน -- ไทย -- ชุมพร.
การกระจายเสียงตามสาย -- ไทย -- ชุมพร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544