คำถามพร้อมธงคำตอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547. - 183 หน้า.

9749242114


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT1155 / .ค63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544