พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 52 หน้า.

9742881774


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- การบริหารงานบุคคล.

KPT3150.บ72ก3 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544