สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-

การพัฒนาที่ยั่งยืน / ปาฐกถา โดย สุเมธ ตันติเวชกุล. - กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2548. - 30 หน้า : ภาพประกอบ.

ปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547.

9749771303


การพัฒนาแบบยั่งยืน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544