ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

การบริหารจัดการภาคสาธารณะในโลกยุคหลังสงครามเย็น = Governance in the post-cold war world : รายงานวิจัย / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547. - 237 หน้า : ภาพประกอบ.


การบริหารรัฐกิจ.
การควบคุมการบริหารองค์การ

JF1358 / .ช94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544