ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด = Guest houses / โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. - ปทุมธานี : สถาบัน, 2546. - 50 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ .

9745708917


บ้านพัก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544