5ส = The absolute 5s series / บรรณาธิการ ชนรดา อินเที่ยง. - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547. - 4 เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9749252403 974925239X 9749252411 974925242X


การบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ
การควบคุมคุณภาพ

TS155 / .ก13

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)