อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

ทฤษฎีอาญา / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

9742882002


กฎหมายอาญา.
กฎหมายอาญา -- ไทย.

K5015.4 / .อ464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544