สมิต ยอดพรหม, 2508-

มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ = Legal measure on community participation for forest resource management / โดย สมิต ยอดพรหม. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 9, 142 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749723457


กฎหมายการป่าไม้ -- ไทย.
ป่าชุมชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การจัดการป่าไม้ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง
การจัดการป่าไม้

KPT3299 / .ส463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544