พรทิพย์ ตัณฑวนันท์.

อาชญากรรมเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ = Crime related to data message / โดย พรทิพย์ ตัณฑวนันท์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 5, 106 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

974972416X


อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทย.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

KPT80.ค53 / พ436

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)