ประมุข ทัศนปริชญานนท์.

การแข่งขันทางภาษีที่เป็นอันตราย : ศึกษากรณีลาบวน ประเทศมาเลเซีย = Harmful tax competition : a case study of Labuan, Malaysia / โดย ประมุข ทัศนปริชญานนท์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 10, 141 แผ่น : แผนที่.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การยกเว้นภาษีอากร.
ภาษีซ้อน -- ไทย -- สัญญาระหว่างประเทศ.
ภาษีซ้อน -- มาเลเซีย -- สัญญาระหว่างประเทศ.


บริษัทต่างชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- มาเลเซีย.

HJ2336 / .ป464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544